Đọc và viết trong KHXH (Academic Reading and Writing in Social Sciences)

Mục tiêu

  • Giúp người học có kỹ năng đọc bài báo khoa n và hiệu quả hơn (to provide learners skills in effective reading of academic paper)
  • Giúp người học có được các kỹ năng viết hiệu quả hơn (to provide learners skills in effective writing of academic document)

Trình độ

Nâng cao (advanced)

Thời lượng

  • offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions)
  • online: 15h trong 8 buổi học (15h in 8 sessions)
  • 2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1)

Ngôn ngữ
Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese)

Nội dung

Buổi 1: cấu trúc tài liệu khoa học và bài báo khoa học (Session 1: structure of academic document and academic paper)

  1. Buổi 2: Đọc phần Mở đầu và Tổng quan lý thuyết (Session 2: Reading of Introduction and Literature Sessions)
  2. Buổi 3: Đọc phần Phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận và kết luận (Reading of Research Methods, findings, discussion and conclusion)
  3. Buổi 4: Kỹ năng viết: viết lại câu (Session 4: Writing skills: paraphrasing)
  4. Buổi 5: Kỹ năng viết: phát triển một khổ văn (Session 5: Writing skills)