RESEARCH COACH IN SOCIAL SCIENCES

Tầm nhìn:

Trở thành một đơn vị đào tạo, huấn luyện, tư vấn và nghiên cứu uy tín trong cả nước về khoa học xã hội.

Sứ mệnh:

Hỗ trợ cho các bạn trẻ yêu khoa học và các chương trình đào tạo từ bậc phổng thông trung học đến sau đại học trong việc tiếp cận trình độ quốc tế trong khoa học xã hội.

Phương pháp:

Đào tạo kết hợp huấn luyện: bên cạnh các giờ đào tạo, học viên được huấn luyện 1-1 với giảng viên; các học viên cũng có thể được huấn luyện lẫn nhau thông qua các nhóm nghiên cứu, seminar do chương trình tổ chức
Cá nhân hóa: học viên thực hành, tự nghiên cứu trên vấn đề của mình, chủ đề của mình Linh hoạt: nhập học, tham gia chương trình bất cứ lúc nào; sử dụng công nghệ giáo dục để hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu