Sử dụng SPSS, AMOS để phân tích bảng hỏi bằng phương pháp SEM (Using SPSS, AMOS to analyze survey questionnaires with SEM)

 

Mục tiêu 

  • Giúp người người học nắm được các vấn đề cơ bản của phương pháp SEM 
  • Giúp người học có thể sử dụng SPSS, AMOS  

Trình độ 

Nâng cao (advanced) 

Thời lượng 

offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 

Nội dung 

  • Buổi 1: Kiến thức cơ bản về phương pháp SEM (Basic knowledge in SEM method) 
  • Buổi 2: Đọc một bài báo tiếng Anh sử dụng phương pháp SEM  (Session 2: Reading an English academic paper using SEM method) 
  • Buổi 3: Đọc một bài báo tiếng Anh sử dụng phương pháp SEM  (Session 3: Reading an English academic paper using SEM method)
  • Buổi 4: Chạy EFA, CFA và SEM với SPSS, AMOS (Session 4: Estimating EFA, CFA and SEM with SPSS, AMOS) 
  • Buổi 5: Xây dựng bảng hỏi và một số nội dung nâng cao khác (Session 5: questionnaire development and some other advanced issues)