Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam: giữa ngã ba đường. RCISS-0320-02

TÁC GIẢ
Phạm Hiệp

Tóm tắt
Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học là chính sách đã được thực hiện liên tục ở nước ta trong khoảng 15 năm qua, kể từ khi Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 được ban hành. Trong bối cảnh đó, cuốn sách “The Vietnamese Social Sciences: at a fork in the road” ra đời. Cuốn sách gồm 8 chương, bên cạnh 1 phần mở đầu, 1 phần kết luận và 1 phụ lục, dày hơn 200 trang đã tổng kết toàn bộ kết quả, thực trạng, xu hướng về các nghiên cứu của các tác giả người Việt trong lĩnh vực khoa học xã hội (bao gồm: kinh tế, giáo dục, tâm lý, y cộng đồng, khoa học chính trị, luật …) trong khoảng thời gian 11 năm (từ 2008-2018) trên các ấn phẩm quốc tế.

FULL PDF

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *