Kinh tế lượng và sử dụng SPSS

(Econometrics and using of SPSS)

Mục tiêu 

Cung cấp cho người học những kiến thức căn bản nhất của kinh tế lượng (to provide basic knowledge in econometrics for learners) 

Giúp người học có khả năng sử dụng các tính năng cơ bản của SPSS (to help learners to be able to use the key tools of SPSS software)  

Trình độ 

Căn bản (Basic) 

Thời lượng 

offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 

Research Coach teams
Customer Support

Academic Home for Junior Researchers in Social Sciences