Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội  (Research methods in social sciences)

Mục tiêu  Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất của nghiên cứu trong KHXH

(To provide basic knowledge and skills in social sciences for learners)

Trình độ  Cơ bản (basic)
Thời lượng  offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions)

online: 15h trong 8 buổi học (15h in 8 sessions)

Ngôn ngữ  Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese)
Nội dung 
  • Buổi 1: Nguồn tài liệu khoa học và cách chỉ số đánh giá chất lượng khoa học (Session 1: Academic sources and academic quality evaluation)
  •  
  •  Buổi 2,3: Các từ và thuật ngữ cơ bản trong KHXH (Basic terms and vocabulary in social sciences)
  •  
  • Buổi 4: Đạo đức khoa học và phần mềm trích dẫn (Ethics in science and referencing software)
  •  
  • Buổi 5: Mẫu, quần thể, phép đo và quá trình lấy dữ liệu (Sample, Population, measurement and data collection)
  •