Học viên tiêu biểu

Từ khi được triển khai từ tháng 3/2017, cho đến nay RCISS đã thu hút được học viên là các giảng viên/nghiên cứu viên/nghiên cứu sinh/học viên cao học đến từ trên 100 trường đại học/học viên/đơn vị nghiên cứu trong cả nước và một số học viên cao học, NCS đang học tập và nghiên cứu tại trên 10 Quốc gia, Vùng lãnh thổ tại Châu Á, Châu Âu, Châu Úc …. Trong đó có trên 30 học viên đã có được những bài công bố quốc tế trong và sau quá trình tham gia RCISS.

Danh sách những học viên RCISS đã có công bố quốc tế và học bổng:

STT Học viên  Tên công bố/học bổng
1 Hoàng Anh Đức  Research article: Factors Associated with the Regularity of Physical Exercises as a Means of Improving the Public Health System in Vietnam  

Cite as: Vuong, Q. H., Hoang, A. D., Vuong, T. T., La, V. P., Nguyen, H., & Ho, M. T. (2018). Factors Associated with the Regularity of Physical Exercises as a Means of Improving the Public Health System in Vietnam. Sustainability, 10(11), 3828.  

Research article: Acceptability of and willingness to pay for using a smartphone-based vaccination application in a Vietnamese cohort  

Cite as: Tran BX, Nguyen QN, Dang AK, Vu GT, Hoang VQ, La PV, Hoang DA, Van Dam N, Vuong TT, Nguyen LH, Le HT, Latkin CA, Ho CS, Ho RC. Acceptability of and willingness to pay for using a smartphone-based vaccination application in a Vietnamese cohort. Patient Prefer Adherence. 2018 Dec 4;12:2583-2591. doi: 10.2147/PPA.S185129. PubMed PMID: 30584282; PubMed Central PMCID: PMC6287420.

2 Hồ Mạnh Toàn & Hồ Mạnh Tùng  Research article: Cultural additivity:Behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism, and Taoism in folktales

Cite as: Vuong, Q. H., Bui, Q. K., La, V. P., Vuong, T. T., Nguyen, V. H. T., Ho,M. T., … & Ho, M. T. (2018). Cultural additivity: Behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism, andTaoism in folktales. Palgrave Commun, 4, 143.

3 Đặng Ngọc Huyền Học bổng toàn phần của Chính phủ Australia, chuyên ngành Luật công.
4 Nguyễn Ngọc Anh Học bổng MOE Taiwan Scholarship, chuyên ngành National Development and Mainland China Studies
5 Nguyễn Tiến Trung Research article: Does education improve employee benefits in Vietnam? The first evidence from matched employer–employee data 

Cite as: Tran, T., Nguyen, T.-T., Trinh Thi Phuong, T., & LeThi Thu, H. (2019). Does education improve employee benefits in Vietnam? thefirst evidence from matched employer-employee data. Cogent Education.https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1662162

6 Trịnh Phương Thảo Research article: Does education improve employee benefits in Vietnam? The first evidence from matched employer–employee data

Cite as: Tran, T., Nguyen, T.-T., Trinh Thi Phuong, T.,& Le Thi Thu, H. (2019). Does education improve employee benefits in Vietnam? the first evidence from matched employer-employee data. Cogent Education. https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1662162

7 Nguyễn Ngọc Quang Research article: Assessing the construct validity and reliability of the Academic Motivation Scale in the Vietnamese context

Citeas: Nguyen, Q. N., & Van Nguyen, L. (2019). Assessing the construct validity and reliability of the Academic Motivation Scale in the Vietnamese context. Current Issues in Personality Psychology7(1), 64-79.https://doi.org/10.5114/cipp.2019.82752

8 Nguyễn Thị Thu Hà Research article: Investigating Consumer Attitude and Intention towards Online Food Purchasing in an Emerging Economy: An Extended TAM Approach

Cite as: Nguyen, T. T. H., Nguyen, N., Nguyen, T. B. L., Phan, T. T. H., Bui, L. P., & Moon, H. C. (2019). Investigating Consumer Attitude and Intention towards Online Food Purchasing in an Emerging Economy: An Extended TAM Approach. Foods8(11), 576.

Please follow and like us:
error

Comments

comments