Phương pháp nghiên cứu định tính cho các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn (Qualitative methods in Social Sciences)

Mục tiêu

  • Hỗ trợ các học viên trang bị tư duy, kiến thức, kỹ năng cơ bản cho các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu định tính.
    Giúp học viên nâng cao khả năng nghiên cứu độc lập và hướng dẫn sinh viên NCKH thực hành.

Trình độ

Cơ bản (Basic)

Thời lượng

  • offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions)

Ngôn ngữ
Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese)

Nội dung

• Buổi 1. Basic Knowledge
• Buổi 2. Research Design
• Buổi 3. Access – Ethics – Procedures
• Buổi 4. Data collection – Data Processing – Data Management
• Buổi 5. Findings presentation – Reading practice