Phương pháp Delphi và AHP

(Kết hợp giữa phỏng vấn chuyên gia Delphi và survey bảng hỏi AHP)

 

Mục tiêu 
  • Giúp người học nắm được các vấn đề cơ bản về phương pháp phỏng vấn chuyên gia Delphi và survey bảng hỏi AHP
Trình độ  Nâng cao (advanced) 
Thời lượng  offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ  Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 
Nội dung 
  • Buổi 1: Giới thiệu về phương pháp phỏng vấn chuyên gia + đọc mội bài Delphi mẫu
  •  
  • Buổi 2: Giới thiệu về phương pháp survey AHP + đọc một bài AHP mẫu
  •  
  • Buổi 3: Thực hành phương pháp Delphi
  •  
  • Buổi 4: Thực hành phương pháp AHP
  •  
  • Buổi 5: Báo cáo kết quả