Phương pháp Bibliometric analysis

 

Mục tiêu 
  • Giúp được người học nắm được các vấn đề cơ bản của phương pháp Bibliometrics; Giúp người học chạy được phần mềm VosViewer  
Trình độ  Cơ bản (basic)
Thời lượng  9h trong 3 buổi học (9h in 3 sessions) 

4h huấn luyện 1-1 (4h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ  Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 
Nội dung  Buổi 1: Các thông tin cơ bản về bibliometrics

Buổi 2: Đọc bài báo sử dụng phương pháp bibliometrics (tiếng Anh hoặc tiếng Việt)

Buổi 3: Quan sát thực hành chạy bibliometrics trên phần mềm VOSViewer

Nội dung 4h coaching 1-1 hoặc theo nhóm: Thống nhất với học viên sau buổi 3; chọn chủ đề cụ thể để thực hành ở nhà và sau đó trao đổi trực tiếp với giảng viên cho đến khi hoàn thành dự án nghiên cứu (chạy, xuất xong dữ liệu, hoàn thành bản thảo) hoặc hết giờ coaching