Các Khóa Học

Với mục tiêu của chương trình là giúp người học từng bước tiếp cận đến các chuẩn mực quốc tế trong các ngành khoa học xã hội (giáo dục, ngôn ngữ, chính sách, quản lý, tài chính, kế toán, kinh tế, tâm lý …), được thể hiện qua đề cương nghiên cứu (research proposal) để xin học bổng/tài trợ nghiên cứu, bài báo khoa học được gửi đăng tại các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.

RCISS cung cấp các khóa đào tạo:

  1. 1. Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội  (Research methods in social sciences)

  2. 2. Đọc và viết trong KHXH (Academic Reading and Writing in Social Sciences)

  3. 3. Kinh tế lượng và sử dụng SPSS (Econometrics and using of SPSS) 

  4. 4. Sử dụng SPSS, AMOS để phân tích bảng hỏi bằng phương pháp SEM  (Using SPSS, AMOS to analyze survey questionnaires with SEM)

  5. 5. Phương pháp định tính trong khoa học xã hội (qualitative methods in social sciences)

  6. 6. Phương pháp Delphi và AHP (Kết hợp giữa phỏng vấn chuyên gia Delphi và survey bảng hỏi AHP)

  7. 7. Phương pháp Bibliometric analysis

  8. 8. Huấn luyện 1-1 (Coaching 1-1)

  9. 9. Đọc hiệu đính (Proofread)

  10. 10. Tư vấn – huấn luyện hướng nghiệp 1-1 trong lĩnh vực học thuật

Giới thiệu về khóa Research methods in Social Sciences:

 

Please follow and like us:
error

Comments

comments

Sử dụng SPSS, AMOS để phân tích bảng hỏi bằng phương pháp SEM (Using SPSS, AMOS to analyze survey questionnaires with SEM)

Please follow and like us:
error

Comments

comments

Please follow and like us:
error

Comments

comments