TỪNG BƯỚC THỰC HÀNH

PHƯƠNG PHÁP THƯ MỤC LƯỢNG

ĐỂ LÀM TỔNG QUAN TÀI LIỆU

 

“Tổng quan thư mục lượng nổi lên như một sự bổ sung ngày
càng phổ biến cho các dạng nghiên cứu tổng quan khác. Trong số các phương pháp hiện có, chúng tôi tin rằng tổng quan thư mục lượng là phương pháp phù hợp nhất để khám phá tri thức dựa trên góc độ thực chứng, tái thực hiện, hay kết hợp nhiều góc nhìn khác nhau trong một lĩnh vực nghiên cứu hoặc một chuỗi nghiên cứu cụ thể. Tổng quan thư mục lượng có khả năng mô tả sự phát triển lý thuyết của một chủ đề, xác định sự chuyển đổi mô hình trong một lĩnh vực nghiên cứu, làm nổi bật các chủ đề chính đang được quan tâm, làm sáng tỏ các lỗ hổng trong quá trình tạo ra tri thức, và chỉ ra các tài liệu, các nhà khoa học và các tạp chí quan trọng của lĩnh vực nghiên cứu.”

GS. Philip Hallinger, Đại học Mahidol, Thái Lan

 

   GIỚI THIỆU NỘI DUNG SÁCH

 

Cuốn sách gồm 07 phần với tổng cộng 33 bài giảng và 14 câu hỏi nâng cao cung cấp cho độc giả nhiều khía cạnh hữu ích của phương pháp thư mục lượng.

 

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM TÁC GIẢ